พระราชดำรัสเกียวกับการศึกษา

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา


ต้อง พัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอาชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว งาให้หลานเฝ้า  แต่เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดี ความรู้การศึกษาที่กล่าวว่า  ต้องช่วยให้การศึกษาดีขึ้น  เพราะถ้าการศึกษาไม่ดี  คนไม่สามารถทำงาน  การศึกษาต้องได้ทุกระดับ  ถ้าพูดถึงระดับสูง หมายความว่า นักวิทยาศาสตร์ขั้นสูง  ถ้าไม่มีการเรียนขั้นประถม อนุบาล ไม่มีทางที่จะให้คนไทยขึ้นไปเรียนขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงไม่ดี  ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ดี  เพราะขั้นสูงนั้นต้องมีรากฐานจากขั้นต่ำ ถ้าไม่มีก็เรียนขั้นสูงไม่รู้เรื่อง

พระราชดำรัส นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖


ารศึกษา นอกระบบ  หรือการศึกษาภายหลังสำเร็จจากมหาวิทยาลัย  จึงมีความสำคัญยิ่งยวด  ในการสร้างเสริมผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว  ให้มีปัญญาและความสามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสภาวะแท้จริงของชีวิต  พร้อมทั้งดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและเจริญมั่นคงได้

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๖


วาม รู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน  คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ  และความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ  เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน  และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๓๕


การ ศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาค้นคว้า  เพื่อสร้างเสริมและสะสมความรู้  ความจัดเจน ในด้านวิชาการอย่างสูง  และด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณตามเหตุผลหลักวิชาความถูกต้อง  ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับนี้  จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า  ผู้จะเป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทุกด้านของประเทศอย่างสำคัญต่อไป เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น  ที่จะต้องนำความรู้  ความคิด  และความสามารถจัดเจนของตนออกปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ ๕  กรกฎาคม  ๒๕๓๓


การ ศึกษาค้นคว้าที่สำคัญและจำเป็นอย่างแรก  คือการศึกษาทางแนวลึก  อันได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของแต่ละคน  ให้เชี่ยวชาญชำนาญแตกฉานลึกซึ้ง  และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น  ในฐานะนักปฏิบัติ  ซึ่งจะต้องทำงานและแก้ปัญหาต่างๆ  ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ  ทุกคนจำเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย  การศึกษาตามแนวกว้างนี้  หมายถึง  การศึกษาให้รู้ให้ทราบ  ถึงวิทยาการสาขาอื่นๆ ตลอดจน  ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุม  เพื่อช่วยให้มองเห็น  ให้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจนถูกถ้วน  และสามารถนำวิชาการด้านของตน  ประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆ  ได้โดยสอดคล้องถูกต้อง  และเหมาะสม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๓


การ ศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า  ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด  ความฉลาดรู้  คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ  โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ  การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้  มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ  ประการแรก  เมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริง  ควรจะให้ศึกษาให้ตลอด  ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม  ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน  หรือเพ่งเล็งเฉพาะบางแง่บางมุม  อีกประการหนึ่ง  ซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ  คือต้องพิจารณา  ศึกษาเรื่องนั้นๆ  ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปรกติ  และเที่ยงตรงเป็นกลาง  ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจ  ตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ  ไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง  มิฉะนั้น  ความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้  หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอำพรางไว้  หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆ  จะนำไปใช้ประโยชน์จริงๆ  โดยปราศจากโทษไม่ได้

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันจันทร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๔


ลักษณะ ของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น  มีอยู่สามลักษณะ  ได้แก่  เรียนรู้ตามความรู้  ความคิด  ของผู้อื่นอย่างหนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผล อย่างหนึ่ง  กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล  และเกิดความคล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึ่ง

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๒๔


สำหรับ โรงเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษานั้น  ก็ต้องให้การศึกษาที่ดีที่ถูกต้องแก่นักเรียนแต่ละคนให้ครบถ้วน  คือให้มีวิชาการที่แน่นหนา  มีความรู้รอบตัวและประสบการณ์ที่กว้างขวางทั่วถึง  สำคัญที่สุด  จะต้องให้ทุกคนมีวิชาและความสามารถจัดเจน  ทั้งในด้านยุทธการและในด้านการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนควบคู่ กัน  เพราะทหารมีภารกิจหลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบสุขมั่นคง ของประชาชนทั้งสองประการ

พระ บรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๐๐ ปี วันจันทร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๒๔


ผู้มี หน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า  ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่  ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง  ถูกต้อง  สมบูรณ์โตเต็มกำลังจะประมาทหรือละเลยมิได้  เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆ  ผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล วันจันทร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๒๔


ารศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่าง ครบถ้วน  ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน  สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้  และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล วันจันทร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๒๔


“บัณฑิต”  ตามที่เข้าใจกัน  หมายถึงผู้มีคุณความรู้สูงและกว้างขวางเพราะมีการศึกษาหรือได้เรียนรู้มา มาก  ที่จริง “บัณฑิต”  ควรมุ่งถึงคนที่มีปัญญายิ่งกว่าอื่น  และ “ปัญญา”  หรือ  “ความมีปัญญา”  นั้นอธิบายได้มาก  แต่ก็มีความหมายสำคัญรวบยอดอยู่ประการหนึ่ง  คือหมายถึงความสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ถ่องแท้ และตรงจุด  ไม่มีความลังเลสับสนหรือยึดติดอยู่กับสิ่งที่มิใช่สาระ  เมื่อจะพิจารณาหรือเรียนรู้เรื่องใดสิ่งใด  ก็ มุ่งเข้าถึงสาระของเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ทันทีโดยกระจ่างชัดด้วยเหตุที่ได้ ฝึกหัดกระบวนการคิดพิจารณาไว้ดีแล้วจนเที่ยงตรงเป็นระเบียบ

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันพฤหัสบดีที่  ๓  กันยายน  ๒๕๒๔


วัตถุ ประสงค์ของการตั้งโรงเรียน  หรือการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  คือการให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ไม่บกพร่องพิการ  ทั้งทางร่างกาย  ทั้งทางความคิดจิตใจและคุณธรรม  ให้นักเรียนมีวิชาความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ  พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะนำความรู้ความคิดไปปฏิบัติ  ใช้งานได้ด้วยตนเองได้จริงด้วย

พระบรมราโชวาท พระราชทานคณะอาจารย์  ครู  และนักเรียน  โรงเรียนวังไกลกังวล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๒๓


วัตถุ ประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร  กล่าวโดยรวบยอด ก็คือการทำให้บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์สำหรับชีวิตอย่างครบถ้วนเพียงพอ  ทั้งส่วนวิชาความรู้  ความคิดวินิจฉัย  ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ  ส่วนความขยันอดทน  และความสามารถ  ในอันที่จะนำความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริงๆ  เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคง  และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมืองได้ตามควรแก่ฐานะด้วย

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๒๓
การ หาโอกาสนำความรู้ภาคทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติก็ดี การฝึกหัดปฏิบัติงานเพื่อใช้แรง  ใช้ฝีมือ  ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนก็ดี  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  และต้องกระทำมิให้น้อยไปกว่าภาคทฤษฎี  เพราะการศึกษาภาคนี้เป็นประโยชน์สร้างเสริมปัจจัยสำคัญของชีวิต  ในด้านความขยันขันแข็ง  ความเข้มแข็ง  ความอดทนพยายาม  ความละเอียดรอบคอบของบุคคลได้อย่างมากที่สุด ผู้ที่ปรกติทำอะไรด้วยตนเอง  จะเป็นผู้มีอิสระ  ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องอาศัยผู้ใด  จะไม่ต้องรอคอย  ไม่ต้องผิดหวัง  และจะได้รับผลสำเร็จสมใจนึกเสมอไป  ท่านทั้งหลายจึงควรตั้งใจแสวงประโยชน์จากการปฏิบัตินี้ให้ได้พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๒๓การ ศึกษาในระบบ  ส่วนใหญ่  ผู้ศึกษาได้รับความรู้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์  และจากการศึกษาค้นคว้าเป็นสำคัญแต่มิได้เรียนรู้จากการกระทำหรือการพบเห็น ด้วยตนเองโดยตรง

การศึกษานอกระบบภายหลังที่สำเร็จการศึกษา  หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิตจึงมีความสำคัญมาก  ในการที่จะสร้างเสริมให้ผู้ผ่านการศึกษาในระบบมาแล้ว  เกิดความรู้  ความเฉลียวฉลาด  สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  และสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคงเป็นสุขพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๒๒การ ให้การศึกษานั้น กล่าวสั้นๆ  โดยความหมายรวบยอด  คือการช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม  ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพ  ตามนัยนี้ผู้สอนมีหน้าที่ต้องหาความรู้และวิธีการดำเนินชีวิต  มาให้ศิษย์ได้รู้ได้ทราบ  เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไป  และดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดีจนบรรลุจุดหมายพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอังคารที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๒๒การ ศึกษามิได้มาจากการฟังโอวาท  หรือแม้จะฟังบรรยายสั่งสอนของครูบาอาจารย์  การศึกษานั้นมาจากการสังเกต  การดู  การฟัง ของแต่ละคน  หมายความว่าดูแล้วฟังแล้วมาพิจารณาให้เป็นประโยชน์แก่ตน  ก็นับว่าเป็นการศึกษาแล้วและเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตสงขลา

วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๒๑งาน สำคัญของมหาวิทยาลัย  กล่าวอย่างสั้นที่สุด  มีอยู่สองส่วน  ส่วนหนึ่งคือการให้การศึกษา  คือถ่ายทอดวิชาการแก่นักศึกษาและฝึกหัดอบรมให้นักศึกษาทั้งนั้นให้มีความรู้ ความสามารถดี  พร้อมที่จะนำเอาวิชาการออกไปปฏิบัติงานตามสายวิชาที่เรียนมาอย่างมี ประสิทธิภาพ  อีกส่วนหนึ่งคือค้นคว้าวิจัยในวิชาการทุกๆ  สาขาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  ทั้งเพื่อความเจริญงอกงามของวิชาการนั้นๆ  เพื่อที่จะนำไปใช้การให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือแม้แก่ชาวโลกพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๒๑การ ศึกษาในมหาวิทยาลัย  กล่าวตามหลัก ควรจะได้แก่  การสร้างเสริมความสามารถและความเจริญงอกงามของบุคคลในทางวิชาการส่วนหนึ่ง  ในทางความคิดอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้บุคคลมีพละกำลัง  สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานใหญ่ๆ  ของส่วนรวมให้สำเร็จได้

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๒๑หน้าที่ ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น  กล่าวอย่างสั้นที่สุด  ก็คือการ ให้คนได้เรียนดี  เพื่อที่จะสามารถทำการงานสร้างตัวและดำรงตัวให้เป็นหลักเป็นประโยชน์แก่ส่วน รวมได้ การให้เรียนดีนั้นจะทำอย่างไร  ข้อแรกจะต้องสอนให้มีวิชาการที่ดี  ที่ถูกต้องแน่นแฟ้น  ให้มีความสามารถและมีหลักการในการปฏิบัติ  ข้อสอง ต้องฝึกหัดอบรมในจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ  ให้รู้จักเหตุผลและความผิดชอบชั่วดี  เพื่อมิให้นำความรู้ไปใช้ในทางเบียดเบียนกันและกัน  ข้อที่สาม  ต้องให้มีกำลังและสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจ  ผู้ที่ได้รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะสมกันทุกด้านดังนี้  เชื่อได้ว่าจะเป็นผู้เข้มแข็งสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติ  ทั้งทางกายและทางความคิดจิตใจ  จะกระทำหน้าที่การงานใดก็จะมุ่งหวังผลหวังประโยชน์ที่แท้จริงของหน้าที่การ งานนั้นเป็นใหญ่  ไม่หลงทาง  ทั้งจะสามารถปฏิบัติบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้บรรลุผลอันสมบูรณ์พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๒๑การ ให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุด  เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน  ทั้งทางความรู้ความสามารถ  ทั้งทางจิตวิญญาณ  ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่  จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดีพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพุธที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๒๐การ ให้การศึกษาเป็นงานที่ละเอียด  ซับซ้อน  และกว้างขวางมากจะต้องกระทำโดยอาศัยความรู้  ความสังเกตจดจำ  และความฉลาดรอบคอบอย่างสูง ทั้งต้องอาศัยความเสียสละอดทน ความเพียรพยายาม ความสุจริต  และความเมตตาอันกว้างขวางด้วยพร้อม  จึงจะสำเร็จผลที่พึงประสงค์ได้พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๑๙ความ เจริญของคนทั้งหลาย  ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ  และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ  ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบ  และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น  ย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้  ทั้งหลักธรรมทางศาสนา  เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ  และการปฏิบัติการงานให้ชอบ  คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม  วิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพร้อมในผู้ใดผู้นั้นจะได้ประสบความสุข  และความสำเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ์

ดังนั้น  การให้การศึกษาแก่เด็ก  จึงจำเป็นต้องจัดให้ได้ครบทั้งสองทาง  ในพระคัมภีร์ก็มีแนววิธีปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องอยู่ครบถ้วนแล้ว  ทั้งด้านทางการปฏิบัติตัว  และทางการปฏิบัติจิตใจ  ควรที่ทั้งหลายจะดำเนินตามโดยเคร่งครัด  เพื่อความผาสุก  และความเจริญมั่นคงของทุกๆ คนพระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  ๔  จังหวัดภาคใต้

วันอังคารที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๑๙คน ที่มีการศึกษา  ที่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา  ควรจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าจะแก้ไขอย่างไร  ข้อสำคัญควรจะต้องรอบคอบระมัดระวัง  ที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ  ให้กระจ่างแจ้งทุกแง่ทุกมุม  แล้วจัดการให้ถูกจุด  ถูกขั้นตอน  ถูกเหตุผล  ข้อที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่ง  คือการแก้ปัญหาโดยรีบเร่งด่วน  ทั้งที่ยังไม่มีความแน่ใจอยู่  ข้อนี้  มักจะทำได้ผลที่ด้วนๆ  ผลที่ด้วนก็คือผลที่ไม่ครบถ้วน  ขาดประโยชน์ที่พึงได้  มิหนำซ้ำ  อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นก็ได้  เพราะอาจไปรื้อหรือทำลายสิ่งที่ดี  ที่ใช้การได้ลงและเอาสิ่งที่เสีย  ที่ใช้การไม่ได้  มาใช้  เมื่อความจริงเป็นอยู่อย่างนี้  ผู้มีปัญญาทุกระดับจึงต้องถือเป็นภาระและหน้าที่  ที่จะต้องรู้จักรับ  รู้จักใช้ความรู้ถูกต้องเพื่อสามารถพิจารณาการกระทำให้เหมาะสมแก่ทุกกรณีพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๑๘เจตนา ของการศึกษานั้น  กล่าวโดยสรุป  ก็คือการวางรากฐานที่ดีถูกต้องในตัวบุคคล  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และความรู้ทั้งปวง  สำคัญที่สุด  คือรากฐานด้านความรู้จักผิดชอบชั่วดี  รู้จักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูก  ที่เป็นธรรม  ที่สร้างสรรค์ผู้จัดการศึกษาต้องดำเนินงานให้ได้ประโยชน์พร้อมดังนี้  จึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วน  เป็นนักการศึกษาแท้พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทางรางวัล

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๑๘ผู้ ให้การศึกษาระดับใด  สาขาใดก็ตาม รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาด้วย  ต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจกัน  มีความสัมพันธ์ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและกว้างขวาง สนับสนุนส่งเสริมงานของแต่ละสาขา  แต่ละระดับขึ้นมาเป็นขั้น  เว้นจากความขัดแย้งและเบียดเบียนกันโดยเด็ดขาด  ความเจริญทางการศึกษาของชาติที่ทุกคนต้องการ  จึงจะมีประสิทธิผลขึ้นมาได้พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันอังคารที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖การ ให้การศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคล  ให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้  การคิดอ่าน  การกระทำตามอัตภาพของตนๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัว  ออกมาใช้ให้เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคล้อง  ไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน  เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นประเทศได้พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖การ ที่จะอบรมสนับสนุนอนุชนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  ข้าพเจ้าเห็นว่าการฝึกฝน  และปลูกฝังความรู้จักเหตุผล  ความรู้จักผิดชอบชั่วดี  เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่าการใช้วิชาการ  เพราะการรู้จักพิจารณาให้เหตุเห็นผล  ให้รู้จักจำแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีได้โดยกระจ่างแจ้ง  ย่อมทำให้มองบุคคล  มองสิ่งต่างๆ ได้ลึกลงไป  จนเห็นความจริงในบุคคลและในสิ่งนั้นๆ เมื่อได้มองเห็นความจริงแล้ว  ก็จะสามารถใช้ความรู้และวิชาการ  ปฏิบัติงานทุกอย่างได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นได้ มากขึ้น  บัณฑิตจึงควรจะต้องฝึกหัดตนให้รู้จักคิดพิจารณาให้จัดเจนแคล่วคล่อง  พร้อมกับส่งเสริมฝึกฝนศิษย์ให้ได้ลักษณะนิสัยเช่นนี้ติดตัวต่อไปด้วยพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันจันทร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖จุด ประสงค์ของการให้การศึกษานั้น  คือการแนะนำส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้  การคิดอ่านการกระทำ  และให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์  เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่น  เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม  เป็นประเทศได้  ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่อนุชน  จึงจำเป็นต้องระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติงาน  โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายทั้งนี้อยู่เสมอเป็นนิตย์

การที่จะอบรมสนับ สนุนอนุชน  ให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  ข้าพเจ้าเห็นว่าการฝึกฝน  และปลูกฝังความรู้จักเหตุผล  ความรู้จักผิดชอบชั่วดี  เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยกว่าการใช้วิชาการ  เพราะการรู้จักพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผล  ให้รู้จักจำแนกสิ่งผิดชอบชั่วดีได้โดยกระจ่างแจ้ง  ย่อมทำให้มองบุคคล  มองสิ่งต่างๆ  ได้ลึกลงไป  จนเห็นความจริงในบุคคลและในสิ่งนั้นๆ  เมื่อได้มองเห็นความจริงแล้ว  ก็จะสามารถใช้ความรู้และวิชาการ  ปฏิบัติงานทุกอย่างได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์แก่ตนได้มากขึ้นพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันจันทร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๑๖ผู้ ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากแหล่งต่างๆ คณะต่างๆ  ย่อมจะต้องช่วยกันสร้างบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเรียนสำเร็จแล้ว ต่างคนต่างปฏิบัติงานของตนตามวิชาชีพ  ทุกคนมีความรู้และจะต้องใช้ความรู้นั้นเป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมพระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันจุฬาบัณฑิต

วันศุกร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๑๔การ ให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด ขึ้นต้นก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่างๆ ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและประสาทส่วนนั้นๆ ทำกิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้  เมื่อสามารถทำกิจวัตรของตัวได้แล้ว  ถัด มาก็ต้องสอนให้รู้จักทำการต่างๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้น เพื่อทำให้ชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ  และสามารถในการปฏิบัติประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่างๆ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว  การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป  พร้อม ทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ทำงานด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ  และได้รับความยกย่องสูงตลอดมา  ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชนพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔ประเทศ ชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละ คนเป็นสำคัญ  ผลการศึกษาอบรมในวันนี้  จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า  ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้น  เมื่อท่านออกไปเป็นครู  ท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่าน  ให้สำเร็จโดยสมบูรณ์พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๐๘การ ศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนในปัจจุบันมีความจำเป็นเพื่ออนาคตของชาติมาก  เพราะฉะนั้น  เมื่อท่านเห็นความสำคัญของการเป็นครูและเมื่อท่านได้เลือกหน้าที่ของท่าน เช่นนี้แล้ว  ท่านต้องพยามยามทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยความตั้งใจจริงโดยมุ่งถึงประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๐๗การ ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์  คนเราเมื่อเกิดมาได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา  อันเป็นความรู้เบื้องต้น  เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชา ความรู้สูง  และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๐๕การ ศึกษาเล่าเรียนเป็นเรื่องที่ไม่มีสิ้นสุด  ผู้ปรารถนาความเจริญในการประกอบกิจการงาน  จะต้องหมั่นเอาใจใส่แสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ  มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ล้าสมัยหย่อนสมรรถภาพไปพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔แม้ ท่านจะได้เรียนสำเร็จตามหลักสูตรจนได้รับปริญญาแล้วก็ดี  ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเพียงขั้นต้นของการศึกษาเท่านั้น  ท่านจงพยายามศึกษาและฝึกฝนตนเองต่อไป  เพราะสรรพวิทยาการด้านสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั้น  การทดลองค้นคว้าช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ  ขึ้นมาอยู่เสมอ  ถ้าท่านไม่ศึกษาเพิ่มเติมไว้  ต่อไปไม่ช้าท่านจะล้าสมัยพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๔๙๘

ที่มา : http://www.sufficiencyeconomy.org/about-edudetail.php?id=12