ประวัติโรงเรียนบ้านข่อย

   โรงเรียนบ้านข่อย  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านจาน  5  (วัดบ้านข่อย)  เพราะตั้งอยู่ในที่ดินของวัด  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2482  โดยนายยอด  อ่อนโอภาส  นายอำเภอพุทไธสง  เป็นผู้จัดตั้ง  โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น  ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอีกต่อหนึ่ง  โรงเรียนนี้ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา  เปิดสอนครั้งแรกเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  84  คน  ครู  2  คน  คือ  นายเลี้ยง  กมลเจตนศรี  ครูใหญ่  และ  นายลบ  ฉิมไธสง

   วันที่  9  พฤษภาคม  2483  นายเทา  ฉาบไธสง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้  ขณะนั้นมีนักเรียน  99  คน

   วันที่  18  พฤศจิกายน  2483  ทางราชการอนุมัติให้นายลบ  ฉิมไธสง  ออกจากราชการ

   วันที่  2  พฤศจิกายน  2484  นายสงวนศักดิ์  แสนมณี  มาดำรงตำแหน่งแทนนายลบ  ฉิมไธสง

   วันที่  10  สิงหาคม  2486  ทางราชการได้ย้ายนายรักษ์  ชนะมา  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายสงวนศักดิ์  แสนมณี  ซึ่งลาออก  ในปีนี้โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  130  คน

   วันที่  18  มิถุนายน  2488  ทางราชการย้ายนายพิสิทธิ์  เคลื่อนไธสง  มาดำรงตำแหน่งแทน  นายเทา  ฉาบไธสง

   วันที่  10  สิงหาคม  2493  ทางราชการย้ายนายเลี้ยง  กมลเจตนศรี  ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประถมศึกษา  และย้ายนายพิสิทธิ์  เคลื่อนไธสง  ไปดำรงตำแน่งที่โรงเรียนวัดโพธิ์

   พ.ศ.  2495  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม  มาเป็นโรงเรียนบ้านข่อย

   วันที่  10  มกราคม  2496  ทางราชการได้ย้ายนายประสิทธิ์  สถิระนาคะภูมินทร์  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

   พ.ศ.  2497  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน  และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม

   วันที่  4  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2499  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.  1  1  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  ตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  27  เมตร  ด้วยความร่วมมือของครูและชาวบ้าน

   วันที่  15  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2500  ได้ขออนุญาตย้ายนักเรียนออกจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  ปีนี้มีนักเรียน  105  คน

   พ.ศ.  2502  ได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและสนามให้กว้างขึ้น

   พ.ศ.  2503  คณะครูและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนหาทุนสร้างอาคารเพิ่มเติม

   พ.ศ.  2505  คณะครูและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมกันสร้างส้วมขึ้น  1  หลัง

   พ.ศ.  2506  ทางราชการได้ย้ายนายเลี้ยง  กมลเจตนศรี  ครูใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้แทนนายจรูญ  วัฒนานุสิทธิ์  และได้จัดหาเสาตอม่อปูพื้นโรงเรียนเสริมอีก  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  2,500  บาท

   วันที่  1  มิถุนายน  2509  ทางราชการได้แต่งตั้งนางสาวสมทรง  เครือพงษ์ศักดิ์  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

   พ.ศ.  2511  ทางโรงเรียนได้สร้างส้วม  2  ที่  และที่ปัสสาวะ  2  ที่

   วันที่  14  มิถุนายน  2512  ทางราชการได้อนุมัติให้นายทองรักษ์  ชนะมา  ออกจาราชการเนื่องจากสุขภาพไม่ดี

   วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513  โรงเรียนประสบวาตภัยหลังคาพัง

   วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.  2520  ทางราชการได้ย้ายนายชั้น  สุเวทเวทิน  จากโรงเรียนวัดหงษ์  แต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทนนายประสิทธิ์  สถิระนาคะภูมินทร์  ครูใหญ่โรงเรียนนี้ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดหงษ์

  วันที่  10  พฤษภาคม  2521  ทางราชการได้ย้ายนายชั้น  สุเวทเวทิน  ครูใหญ่โรงเรียนนี้ไปดำรงครูใหญ่โรงเรียนอื่น  และแต่งตั้งนายชัชว์  เพชรแก้ว  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้แทน

   พ.ศ.  2522  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.  1  ฉ.  2  ชั้น  1  หลัง  จำนวน  6  ห้องเรียน

   พ.ศ.  2525  คณะกรรมการข้าราชการครู  (ก.ค.)  อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

   พ.ศ.  2526  ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  ในปีเดียวกันนี้ทางราชการได้ย้ายนายณรงค์  วงศ์คำมา  ไปดำรงตำแน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอื่น  และได้แต่งตั้งนายสมหมาย  บุญเศษ  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

   พ.ศ.  2528  ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  และบ้านพักครู  1  หลัง

   วันที่  30  พฤษภาคม  2529  ทางราชการได้แต่งตั้งนายกุศล  พิณศิริ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

   วันที่  27  สิงหาคม  2529  สปอ.พุทไธสง  ได้มอบหมายให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันบริการแก่นักเรียน  จำนวน  79  คน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิซีซีเอฟ  (C.C.F.)

   วันที่  5  มิถุนายน  2530  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ  พ.  1  ราคา  150,000  บาท  ในปีเดียวกันนี้ทางราชการได้ย้ายนายกุศล  พิณศิริ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอื่นและในคำสั่งเดียวกันได้ย้ายนายสุเมธ  สูรยาวัฒน์กุล  มาดำรงอาจารย์ใหญ่แทน

   พ.ศ.  2535  ทางราชการมีคำสั่งย้ายนายสุเมธ  สูรยาวัฒน์สกุล  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอื่น

   วันที่  16  กันยายน  2535  ทางราชการได้ย้ายนายพรมมา  รักษ์สมเพชร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

   พ.ศ.  2536  คณะครูร่วมกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนสร้างค่ายลูกเสือ  และได้รับงบประมาณจากบริษัท  สามเอ็ม  (3M)  ประเทศไทย  จำกัด  เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น  จำนวน  40,000  บาท

   พ.ศ.  2540  คณะครูร่วมกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนและศิษย์เก่า  จัดหาทุนสร้างฐานเสาธงและปรับปรุงซุ้มประตูโดยขยายให้กว้างขึ้นงบประมาณ  52,300  บาท

   พ.ศ.  2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างที่เก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.30  พิเศษ  จำนวน  4  คอลัมน์  งบประมาณ  60,000  บาท

   วันที่  25  เมษายน  2543  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  (ก.ค.)  อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   พ.ศ.  2547  คณะครูร่วมกับประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนหาทุนก่อสร้างอาคารห้องสมุดและคอมพิวเตอร์  ขนาดกว้าง  12  เมตร  ยาว  18  เมตร  งบประมาณ  351,250  บาท

   พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณสนับสนุน  SML  บ้านข่อย  สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ในโรงเรียน  ความยาว  70  เมตร  งบประมาณ  60,000  บาท  และคณะครูสมทบทุนก่อสร้างเพิ่มเติม  ความยาว  20  เมตร  เป็นเงิน  25,000  บาท

   วันที่  29  กันยายน  2549  นายพรมมา  รักษ์สมเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  จึงมอบให้นายสงวนศักดิ์  แสงรัตนวงศ์  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

   วันที่  1  พฤศจิกายน  2549  นายปรัชญา  พลพุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต  4  ที่  ศธ04085/6238  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2549