ประวัติและผลงานผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงาน ของ นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)

b_240_180_16777215_0___images_stories_person_pratya1.jpg

ประวัติส่วนตัว

วัน เดือน ปีเกิด
พ.ศ. 2513
บิดา-มารดา
นายเพียบ-นางนัน
คู่สมรส
นางศิริพร พลพุฒินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
บุตร-ธิดา

1. นายธีรพงศ์ พลพุฒินันท์ กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์ กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

ปรัชญาชีวิต
"พัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม"
แนวคิดในการทำงาน
"คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากความพยายามที่ชาญฉลาด"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท (ค.ม. การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2549
ปริญญาตรี (ค.บ. การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
พ.ศ. 2536
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
พ.ศ. 2532
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
พ.ศ. 2526


ประวัติการทำงาน

วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
1 พฤศจิกายน 2549-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
16 มิถุนายน 2548
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
24 ธันวาคม 2547รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
23 มกราคม 2544
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3 พฤษภาคม 2536อาจารย์ 1 ระดับ 3โรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์


รางวัลสำคัญที่ได้รับ

วัน เดือน ปี
ชื่ือรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
5 กรกฎาคม 2556
ครูดีศรีแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2 ตุลาคม 2555
Best Practices ด้านการบริหารสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
3 กันยายน 2555
เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
16 มกราม 2555หนึ่งแสนครูดีคุรุสภา
5 ตุลาคม 2553
คุรุสดุดี
คุรุสภา
23 ตุลาคม 2550
ผู้บริหารรักการอ่านดีเด่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
16 มกราคม 2550
ผู้มีความรู้หลักและกระบวนการบริหารการศึกษาดีเด่น
คุรุสภา
25 กันยายน 2546
ครูเกียรติยศ (Teacher Awards)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ธันวาคม 2545
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 9