ครูและบุคลากรในอดีต

ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิ/ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
วัน เดือน ปี ที่เร่ิมรับราชการ
วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
หมายเหตุ
1.

liang.jpg

นายเลี้ยง แจบไธสง

วุฒิสามัญ ป.6
วุฒิครู ว.
ตำแหน่ง ครูใหญ่

1 มกราคม 2478
3 มิถุนายน 2482
ย้ายไปเป็นผู้ตรวจการประถมศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2493
2.

นายลบ ฉิมไธสง
วุฒิสามัญ ม.1
วุฒิครู -
ตำแหน่ง ครู
3 มิถุนายน 2482
3 มิถุนายน 2482
ลาออก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2482
3.

b_240_180_16777215_0___images_stories_person_tao.jpg

นายเทา ฉาบไธสง

วุฒิสามัญ ป.6
วุฒิครู -
ตำแหน่ง ครู

9 พฤษภาคม 2483
ย้ายไปโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2488
4.
นายสงวน แสนมณี
วุฒิสามัญ ม.1
วุฒิครู -
ตำแหน่ง ครู
2 พฤษภาคม 2484
21 พฤษภาคม 2484
ลาออกไปศึกษาต่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2486
5.
นายรักษ์ ชะนะนา
วุฒิสามัญ ม.3
วุฒิครู -
ตำแหน่ง ครู

10 สิงหาคม 2486
ลาออก วันที่ 19 มิถุนายน 2512
6.
นายพิสิทธิ์ เคลื่อนไธสง
วุฒิสามัญ ม.2
วุฒครู -
ตำแหน่ง ครู
1 มิถุนายน 2482
18 มิถุนายน 2488
ย้ายไปโรงเรียนวัดโพธิ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2493
7.
นายจรูญ วัฒนานุสิทธิ์
วุฒิสามัญ ม.4
วุฒิครู พ.
ตำแหน่ง ครูใหญ่

10 สิงหาคม 2493
ย้ายไปโรงเรียน... วันที่ 30 กันยายน 2506
8.
นายประสิทธิ์ สถิระนาคะภูมินทร์
วุฒิสามัญ ม.6
วุฒิครู พ.ม.
ตำแหน่ง ครู

20 มกราคม 2496
ย้ายไปโรงเรียนวัดหงษ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2520
9.

b_240_180_16777215_0___images_stories_person_liang.jpg

นายเลี้ยง กมลเจตนศรี

วุฒิสามัญ ป.6
วุฒิครู พ.ป.
ตำแหน่ง ครูใหญ่
3 มิถุนายน 2482
30 กันยายน 2496
ลาออก 1 มิถุนายน 2506
10.
น.ส.สมทรง เครือพงษ์ศักดิ์
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ปก.ศ.
ตำแหน่ง ครู

1 มิถุนายน 2509
ย้ายไป... วันที่ 13 กรกฎาคม 2515
11.
นายพิสิทธิ์ เคล่ือนไธสง
วุฒิสามัญ ม.2
วุฒิครู พ.
ตำแหน่ง ครู

18 มิถุนายน 2512

12.
นายอุดมศิลป์ รักชอบ
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ปก.ศ.สูง
ตำแหน่ง ครู
21 กรกฎาคม 2512
21 กรกฎาคม 2512
ลาออกไปศึกษาต่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2516
13.

b_240_180_16777215_0___images_stories_person_jeerapan1.jpg

น.ส.จีระพันธ์ สอนไธสง

ปก.ศ.

ครูชำนาญการพิเศษ
9 มกราคม 25169 มกราคม 2516เกษียณ 30 กันยายน 2556
14.

นายสมหมาย บุญเศษ
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู พ.ม.
ตำแหน่ง ครู
29 ตุลาคม 2514
8 พฤษภาคม 2516

15.
น.ส.จำเนียร ภูมิศรีจันทร์
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง ครู
4 กุมภาพันธ์ 2517
4 กุมภาพันธ์ 2517
ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2518
16.
นายบุรินทร์ ณรงค์ศักดิ์
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง ครู
24 พฤษภาคม 2515
6 มิถุนายน 2518
ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2520
17.
น.ส.สมมาตร ทองจำปา
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง ครู


ลาออก วันที่ 16 มิถุนายน 2520
18.
นายชั้น สุเวทเวทิน
วุฒิสามัญ ม.2
วุฒิครู พ.ป.
ตำแหน่ง ครูใหญ่
1 มิถุนายน 2483
26 สิงหาคม 2520
ย้ายไปโรงเรียนวัดหงษ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2521 คำสั่งที่ 219/2521 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2521
19.

b_240_180_16777215_0___images_stories_person_sunanta1.jpg

นางสุนันทา จำปาพันธ์ุ

วุฒิสามัญ ม.ศ.5
วุฒิครู ป.ป., ค.บ. (การประถมศึกษา)
ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

21 ตุลาคม 2516
23 สิงหาคม 2520
เกษียณ 30 กันยายน 2556
20.
นางจำรัส ผาดไธสง
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง ครู
9 พฤษภาคม 2518
29 พฤศจิกายน 2520
ย้ายไปโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2522
21.
น.ส.สมพิศ ไลไธสง
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง ครู
1 พฤษภาคม 2521
1 พฤษภาคม 2521
ย้ายไปโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์) วันที่ 19 ตุลาคม 2521 ตามหนังสืองอำเภอที่ บร 54/4889
22.
นายณรงค์ วงศ์คำมา
วุฒิสามัญ ม.6
วุฒิครู ป.ม.อ.
ตำแหน่ง ครูใหญ่
1 กันยายน 2502
10 พฤษภาคม 2521
ย้ายไปโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม วันที่ 20 กันยายน 2528
23.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_boonchaun1.jpg
น.ส.บุญชวน กัณหา
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ปก.ศ.
ตำแหน่ง ครู
16 กรกฎาคม 2519
9 สิงหาคม 2521

24.
น.ส.มนิดา สถิระนาคะภูมินทร์
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.สูง
ตำแหน่ง ครู
4 พฤษภาคม 2522
4 พฤษภาคม 2522
ย้ายไปโรงเรียนวัดบัวทอง วันที่ 24 มีนาคม 2530
25.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_apinan1.jpg
นายอภินันท์ กัณหา
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.สูง
ตำแหน่ง ครู
16 มิถุนายน 2520
23 สิงหาคม 2522

26.
นายวันชัย สุวรรณวิโรจน์
วุฒิสามัญ ม.ศ.5
วุฒิครู ป.กศ.สูง
ตำแหน่ง ครู
14 สิงหาคม 2522
14 สิงหาคม 2522
ย้ายไปโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2524
27.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_watcharin.jpg
นายวัชรินทร์ ไชยศิริ
วุฒิสามัญ ม.ศ.5
วุฒิครู ป.กศ.สูง
ตำแหน่ง ครู
4 มิถุนายน 2523
4 มิถุนายน 2523
ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว วันที่ 28 พฤษภาคม 2529
28.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_sittichai1.jpg
นายสิทธิชัย ชุบไธสง
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง ครู
4 พฤษภาคม 2524
4 พฤษภาคม 2524

29.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_noy1.jpg
นายสงวนศักดิ์ แสงรัตนวงศ์
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู พ.ม.
ตำแหน่ง ครู
14 พฤษภาคม 2514
8 มีนาคม 2526
เกษียณ วันที่ 30 กันยายน 2554
30.
นางวงเดือน หล่าเพีย
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.สูง


ย้ายไปจังหวัดสระบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 2527
31.

นายจริญ อ่อนเจริญ
วุฒิสามัญ ม.ศ.5
วุฒิครู ป.กศ.สูง
ตำแหน่ง ครู
16 พฤษภาคม 2526
16 พฤษภาคม 2526

32.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_wattanasak9.jpg
นายวัธนศักดิ์ เจริญพันธุวงศ์
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.


ไปช่วยราชการ สปอ.พุทไธสง
33.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_prasert.jpg
นายประเสริฐ ชำนิกล้า
วุฒิสามัญ กศ.4
วุฒิครู พ.ม.
ตำแหน่ง ครู 2
1 พฤษภาคม 2524
23 พฤษภาคม 2528
ย้ายไปโรงเรียนบ้านดอน วันที่ 1 มิถุนายน 2536
34.
นายกุศล พิณศิริ
วุฒิสามัญ ม.6
วุฒิครู ศษ.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
2 กรกฎาคม 2505
30 พฤษภาคม 2529
ย้ายไปโรงเรียนบ้านบุ่งเบา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2530


35.
นายเรืองเดช ประดับโชติ
วุฒิสามัญ ม.ศ.5
วุฒิครู ค.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ 1
3 พฤษภาคม 2525
25 มีนาคม 2530

36.
นายสุเมธ สูรยาวัฒน์สกุล
วุฒิสามัญ ม.6
วุฒิครู ค.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
17 กรกฎาคม 2504
17 พฤศจิกายน 2530

37.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_promma.jpg
นายพรมมา รักษ์สมเพชร

วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ศษ.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

16 กันยายน 2516
16 กันยายน 2535
เกษียณ วันที่ 30 กันยายน 2549
38.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_pratya7117.jpg
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
วุฒิสามัญ ม.6
วุฒิครู ค.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
3 พฤษภาคม 2536
3 พฤษภาคม 2536
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วันที่ 23 มกราคม 2544
39.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_sud2.jpg
นายสุดสาคร กัณหา
วุฒิสามัญ ม.3
วุฒิครู ค.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ 1
15 มิถุนายน 2533
19 พฤษภาคม 2536

40.

b_240_180_16777215_0___images_stories_person_kemchat1.jpg
นายเข็มชาติ ฤทธิ์ไธสง

วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.
ตำแหน่ง อาจารย์ 1
11 มกราคม 2527
16 มิถุนายน 2537
ลาออก วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
41.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_samruay.jpg
นางสำรวย คนกลาง
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ป.กศ.สูง
ตำแหน่ง อาจารย์ 2
10 สิงหาคม 2522
1 พฤศจิกายน 2537
ย้ายไปโรงเรียนวัดโพธิ์ วันที่...
42.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_reungsak.jpg
นายเรืองศักดิ์ แก้วลอย
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ค.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ 2
1 พฤษภาคม 2521
3 มกราคม 2538
ย้ายไปโรงเรียนบ้านดอน วันที่...
43.

นางสมมาศ รักษ์สมเพชร
วุฒิสามัญ ม.ศ.3
วุฒิครู ศษ.บ.
ตำแหน่ง อาจารย์ 2
16 กันยายน 2516
4 ตุลาคม 2539
ย้ายไปโรงเรียนบ้านดอน วันที่...
44.
b_240_180_16777215_0___images_stories_person_nawin1.jpg
นายนาวินท์ นันทะเสน
วุฒิสามัญ ม.3
วุฒิครู -
ตำแหน่ง นักการภารโรง
29 พฤษภาคม 2543
29 พฤษภาคม 2543

45.
นายวันชัย แสวงชัย
46.
nantanit.jpg
นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์
วุฒิสามัญ ม.6
วุฒิครู ค.บ.
ตำแหน่ง ครู
30 มิถุนายน 2536
23 ธันวาคม 2548
ย้ายไปโรงเรียนบ้านดอน วันที่...