คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่อย

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายชม ชำนิกล้า
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2
นายอรรถพล เพิ่มพูล กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3
นายพีระพรรณ์ ฉาบไธสง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
4
นายสวง คานกลาง
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
5
นายทะนง โฉมไธสง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
6
นางปราณี ตาลจำลอง
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
7
นางกัญญาณี นวลไธสง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายอภินันท์ กัณหา
กรรมการ
ผู้แทนครู
9
นายปรัชญา พลพุฒินันท์
เลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย