วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านข่อย

1.  วิสัยทัศน์  (Vision)

     ภายในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านข่อยจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน


2.  พันธกิจ  (Mission)

     2.1  พัฒนาการจัดประสบการณ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีพัฒนาการ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

     2.2  พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์  จัดการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

     2.3  จัดหาเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการสอน  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพของการการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน

     2.4  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ


3.  เป้าหมาย  (Goal)

     3.1  นักเรียนระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  80.00  มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

     3.2  นักเรียนระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  75.00

     3.3  นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80.00  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     3.4  บุคลากรทุกคนสามารถจัดประสบการณ์  จัดการเรียนการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

     3.5  มีเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการสอน  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพของการการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

     3.6  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอน

     3.7  มีระบบบริหารและการจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช