จำนวนนักเรียน/การจัดชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน/การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีท่ี 1

1
9

6

15

นางบุญชวน กัณหา

อนุบาลปีท่ี 2

1
6
8
14
นางบุญชวน กัณหา

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

2
15
14
29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1
7
7
14
นางดวงจันทร์ กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1
9
6
15
นายสุดสาคร กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1
3
6
9
นายภัทรพล ชุบไธสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1
11
6
17
นายอภินันท์ กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1
8
7
15
นายสิทธิชัย ชุบไธสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1
6
5
11

นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์

รวมระดับประถมศึกษา

6
44
37
81


รวมทั้งสิ้น

8
59
51
110

จำนวนนักเรียน/การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีท่ี 1

1
5

10

15

นางบุญชวน กัณหา

อนุบาลปีท่ี 2

1
7
8
15
นางบุญชวน กัณหา

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

2
12
18
30

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1
8
8
16
นางดวงจันทร์ กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1
11
6
17
นายสุดสาคร กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1
3
6
9
นายภัทรพล ชุบไธสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1
10
6
16
นายอภินันท์ กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1
8
6
14
นายสิทธิชัย ชุบไธสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1
6
8
14

นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์

รวมระดับประถมศึกษา

6
46
40
86


รวมทั้งสิ้น

8
58
58
116

จำนวนนักเรียน/การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีท่ี 1

1
7

8

15

นายเข็มชาติ ฤทธิ์ไธสง

อนุบาลปีท่ี 2

1

8

8

16

นางสุนันทา จำปาพันธ์

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

2
15
16
31

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1
11
6
17
นางบุญชวน กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1
3

6

9
นายสุดสาคร กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1
10
6
16
นางดวงจันทร์ กัณหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1
8
6
14
นางจีระพันธ์ บุญเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1
6
8
14
นายสิทธิชัย ชุบไธสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1
5
5
10

นายอภินันท์ กัณหา

รวมระดับประถมศึกษา

6
43
37
80


รวมทั้งสิ้น

8
58
53
111