7-8 สิงหาคม 2557 การพัฒนาสุขอนามัยทางเพศและคุณธรรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านจาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านสุขอนามัยทางเพศ และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยวันแรกจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านสุขอนามัยทางเพศแก่นักเรียน ช้ัน ป.4-ป.6 และวันที่สองจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

b_240_180_16777215_0___images_stories_health574_11.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_health574_22.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_health574_55.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_health574_33.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_health574_66.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_health574_44.jpg

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช