16 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2557 รวมท้ังได้จัดให้ผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมช้ันเรียนและพบปะพููดคุยกับครู ประจำชั้นด้วย และ ในปีการศึกษา 2557 นี้ โรงเรียนบ้านข่อยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาฝึกประสบการณ์ จำนวน 3 คน คือ นายศุภชัย แทบทาม วิชาเอกสังคมศึกษา นางสาวเสาวภา วิชิต วิชาเอกสังคมศึกษา และนางสาวประภัสสร เพชรเลิศ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โดยเดินทางมารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557

b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_06.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_015.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_012.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_013.jpgb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_014.jpgb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_869.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_011.jpgb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_010.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_09.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_07.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_08.jpgb_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_04.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_restart1-57_05.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง, ศุภชัย แทบทาม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช