12 เมษายน 2557 ผ้าป่าสามัคคีเพื่ือการศึกษา

เมื่ือ วันที่ 12 เมษายน 2557 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านข่อย พร้อมด้วยประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่ือการศึกษา "ผ้าป่าจากแดนไกล ด้วยหัวใจ ให้มาตุภูมิ : กินข้าว เล่าความหลัง รวมพลังสร้างสรรค์การศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่ือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และจัดหาสื่ือการเรียนการสอน ซึ่งมียอดเงินผ้าป่าจากสายต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับไว้แล้ว ณ วันนี้ (12 เมษายน 2557) จำนวน 198,437 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โรงเรียนบ้านข่อยขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่านที่ช่วยให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ไว้ ณ โอกาสน้ี

b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_04.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_05.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_06.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_07.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_papa57_08.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง, วุฒิชัยงามดี, นาวินท์ นันทะเสน
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช