ติดต่อเรา


# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 08-7240-7899
2 นายอภินันท์ กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา) 08-6005-8251
3 นางบุญชวน กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ (ปฐมวัย) 08-8344-0727
4 นายสิทธิชัย ชุบไธสง ครูชำนาญการพิเศษ (งานเกษตร) 08-9578-6854
5 นายสุดสาคร กัรหา ครูชำนาญการพิเศษ (ศิลปศึกษา) 044-655346
6 นางดวงจันทร์ กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์) 08-4498-5974
7 นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์ ครู 08-7375-8150
8 นายภัทรพล ชุบไธสง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 08-7246-0706
9 นายวุฒิชัย งามดี ธุรการ 08-3380-1120
10 นายนาวินท์ นันทะเสน ภารโรง 08-1068-8497